ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางนงเยาว์  ช่อมณี
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายประเสริฐ  อายุรพรรณ
แผนกงานผักปลอดสารพิษ
นางศรีวิบูลย์ เจียวก๊ก
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
นายอาวุธ  ลุ้งใส
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
นายประพล  ชีพวรรณ
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
นายบรรจบ  นิลโกศล
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
นางสุมนศรี  เผือกแสง
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
นางจันทนี  ศรีวรเดชไพศาล
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
นางวิไลวรรณ แก้วถาวร
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
นางจุรีย์  วงษ์์สามารถ
การตลาด-จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม