ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรนางประนอม อาจหาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเสมียน  เขียวแดง
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร