ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางเพ็ญศรี  เศรษฐชัย
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล
ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายสมนึก ช้างพิงงา
ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางนงเยาว์ ช่อมณี
ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายเสน่ห์ ช่อมณี
ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายกลาย หวานแก้ว
ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ