ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


บุคลากรงานฟาร์มพืชศาสตร์นางประนอม อาขหาญ
หัวหน้างานฟาร์มพืชศาสตร์/งานฟาร์มพืชสมุนไพร

นายประเสริฐ อายุรพรรณ
งานฟาร์มพืชไร่/พืชไร้ดิน
นางศรีวิบูลย์ เจียวก๊ก
งานฟาร์มพืชไร้ดิน
นายอาวุธ ลุ้งใส้
งานฟาร์มไม้ผล/ยางพารา
นางกาญจนี  เตชะวรรักษ์
งานฟาร์มเห็ด
นางวิไลวรรณ แก้วถาวร
งานฟาร์มไม้ดอก/ไม้ประดับ
นายเอกวินทร์ เตชะวรรักษ์
งานเรือนเพาะชำ/ฟาร์มปาล์มน้ำมัน
นายโชเกียรติ กาพย์เกิด
งานฟาร์มพืชผัก