ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายวิสูตร   มาศชาย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางอำไพ นิลพันธ์
ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาว
ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นส.สุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ