วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ผลงานวิชาการ

ครู/อาจารย์
นักเรียน/นักศึกษา

ผลงาน(ครูธนะรัชต์)
ผลงาน(ครูสุพัฒน์)
การเลี้ยงโค(ครูฉัตรชนก)
งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การประเมินโครงการอาหารกลางวัน ฯ
การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่อ่อนในรายวิชาฯ
ความพึงพอใจต่อการสอนวิชาคณิต1

ความพึงพอใจต่อการสอนวิชาช่างเกษตร
ความพึงพอใจต่อการสอนวิชาภาษาไทย
ความพึงพอใจต่อการสอนวิชาอังกฤษธุรกิจ
เจตคติที่มีวินัยในตัวเอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน
พัฒนาการแบบสรุป
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้

ผลการใช้กิจกรรมสอนเสริม
ความพึงพอใจต่อการสอนวิชาการเงินส่วนบุคคล
ความพึงพอใจต่อการสอนวิชาเทคนิคการปฎิบัติงาน สนง
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียน