ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์มนายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
หัวหน้างานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

นายเอกวินทร์  เตชะวรรักษ์
ประจำงานบริการและซ่อมบำรุงฯ

นายบรรจบ นิลโกศล
ประจำงานบริการและซ่อมบำรุงฯ