ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานโรงงานนายเอกวินทร์  เตชะวรรักษ์
หัวหน้างานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ
หัวหน้างานโรงงานไบโอดีเซล