ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานฟาร์มปาล์มน้ำมันนายเอกวินทร์  เตชะวรรักษ์
หัวหน้างานฟาร์มปาล์มน้ำมัน