ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานฟาร์มประมงนายเสน่ห์  ช่อมณี
หัวหน้างานฟาร์มประมง

ว่าที่ ร.ต.พรพจน์ เชื่อมาก
ประจำงานฟาร์มประมง
นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
ประจำงานฟาร์มประมง