ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานฟาร์มสัตวศาตร์นายอุสาห์ ทองพร้อม
หัวหน้างานฟาร์มสัตวศาสตร์/งานฟาร์มสัตว์ปีก

นายกลาย หวานแก้ว
งานฟาร์มโคเนื้อ/พืชอาหารสัตว์
นายประพล  ชีพวรรณ
งานฟาร์มสุกร
นางสุทธินันท์  แสนวงษ์
งานฟาร์มพืชอาหารสัตว์
นายบรรจบ นิลโกศล
งานฟาร์มแพะและแกะ