0t,ui^x

รับสมัคร สอบราคา ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รับสมัคร
สอบราคา
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา(ครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)Download
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา(งานศูนย์ข้อมูล)Downloa
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตราDownload

- ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)Download
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
(e-bidding)Download
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
(e-bidding)Download
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download