ห้องสมุดออนไลน์9084586  (06/07/2553)


<div style="color: #2e30ff;" class="body"> <div align="center"> </div> <div align="center"> <p><font size="5">ห้องสมุดออนไลน์ </font></p> <p><br /></p> </div><font size="5"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Angsana New';">                      ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้บริการข่าวสาร ข้อมูล ที่ทันสมัยแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการให้การศึกษา </span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Angsana New';"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Angsana New';">ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Angsana New';">Electronic Library E-Library<span>) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สถาบันทางการศึกษา</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Angsana New';">ต้องจัดให้เป็นแหล่งความรู้ หรือศูนย์การเรียนรู้ที่มีระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่มีมาตรฐาน บริการแก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดการเกี่ยวกับการบริการวารสาร พัฒนาระบบงาน </span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Angsana New';">Website<span> เพื่อการสืบค้นและพิมพ์ข้อมูลแบบ </span>Online<span> พัฒนาระบบงานสื่อสารข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่เครือข่ายห้องสมุดทั่วประเทศและเครือข่ายทั่วโลก เมื่อห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาเครือข่ายแล้ว ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Angsana New';">ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศทั่วถึงกันแล้ว ทำให้สังคมกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ยังยืนและถาวร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต</span></font> </div>

ไฟล์แนบ :   file.txt

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library