งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษายินดีต้อนรับ

                                 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       

บุคลากรประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

  

                                         

                                     นางจันทนี ศรีวรเดชไพศาล

                                          หัวหน้างานสวัสดิการฯ

 

  

                      นางโสภา  ช้างพิงงา       นางระพีพรรณ เลาห์บรรจง            นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย

    ประจำงานสวัสดิการฯ         ประจำงานสวัสดิการฯ         ประจำงานสวัสดิการฯ   

 

                             นางระพีพรรณ เลาหบรรจง    นางจุรีย์ วงศ์สามารถ          นายวิสูตร มาศชาย

    ประจำงานสวัสดิการฯ        ประจำงานสวัสดิการฯ          ประจำงานสวัสดิการฯ 

                                                  

         นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง                           ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค แก้วสีสด               

         ประจำงานสวัสดิการฯ                           ประจำงานหอพักชาย     

 

                                   

                                  นางสาวบุญธิมา คงมาก

                                    ประจำงานหอพักหญิง

 

 

 

Design downloaded from free website templates.