งานปกครองยินดีต้อนรับ

                                 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       

บุคลากรประจำงานปกครอง

  

                                         

                                      นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง

                                           หัวหน้างานปกครอง

 

                                                         

   นายประพล ชีพวรรณ         นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย   นายกลาย หวานแก้ว        ประจำงานปกครอง           ประจำงานปกครอง             ประจำงานปกครอง

 

                      นายบุญสิทธิ์ คันธชาติกุล         นายอวุธ ลุ้งไส้               นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย

    ประจำงานปกครอง            ประจำงานปกครอง              ประจำงานปกครอง   

 

                                 

 นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง             นายศิริพงษ์ ประสมกิจ             นายวิสูตร มาศชาย

    ประจำงานปกครอง             ประจำงานปกครอง               ประจำงานปกครอง

 

                                                                                          

   นางจุรีย์ วงศ์สามารถ ์            นางสาวกิตติสุข แสงสวี    นางเอมอร กาพย์เกิด          ประจำงานปกครอง             ประจำงานปกครอง           ประจำงานปกครอง

 

                                  

นางสาวฝนทิพย์ ตำภู             นายการุณ นวลศิริ

          ประจำงานปกครอง                             ประจำงานปกครอง

 

 

 

Design downloaded from free website templates.