งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานยินดีต้อนรับ

                                 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       

บุคลากรประจำงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

                                           

                                                            

                                             นางนิภาพร ธราพร
                                        หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

 

 

                   

                                                            

             นางขนิษฐา ยวดยาน                         นางสาวฉัตรชนก แสนวงษ์

       ประจำแผนกงานแนะแนวอาชีพฯ           ประจำแผนกงานแนะแนวอาชีพฯ

       

                                     

              นางสาวนภาพร ขุนชนะ            
            ประจำงานแนะแนวอาชีพฯ                 

 

Design downloaded from free website templates.