งานครูที่ปรึกษายินดีต้อนรับ

                                 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       

บุคลากรประจำงานครูที่ปรึกษา

            

                                                                                  

                                             นายกลาย หวานแก้ว 
                                            หัวหน้างานครูที่ปรึกษา                             

 

                                                                                   

                   นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง         นางโสภา  ช้างพิงงา                                  ประจำงานครูที่ปรึกษา            ประจำงานครูที่ปรึกษา  

 

                                                                                   

                     นางระพีพรรณ เลาหบรรจง       นางกาญจณี เตชะวรรักษ์                                 ประจำงานครูที่ปรึกษา            ประจำงานครูที่ปรึกษา  

 

                                    

 

                         นางศรีวิบูลย์ เจียวก๊ก             นางนิภาพร ธราพร
                       ประจำงานครูที่ปรึกษา           ประจำงานครูที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.