วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ | K-CAT   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  Download เอกสารวิชาการ
  รายงานการประชุม
  คณะบริหารธุรกิจ