วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

      วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
       "ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
        ตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน."

      พันธกิจของวิทยาลัย
      จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  1. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและ
   ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
  3. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

      ปรัชญาสถานศึกษา
      “งานเด่น เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม”

      ยุทธศาสตร์วิทยาลัย

  1. มุ่งจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  2. เสริมสร้างการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและ
   ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
  4. สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง