วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

                                 

                                นายพรชัย อาจหาญ                                  นางระพีพรรณ เลาหบรรจง      

                                นายพรชัย อาจหาญ                           นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง

               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร           ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร