วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

งานอาคารสถานที่ยินดีต้อนรับ

บุคลากรประจำงานอาคารสถานที่

                                                                         

                                                         นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ                

                                                        หัวหน้างานอาคารสถานที่  

                     นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง           นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ          นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย

                 นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง   นายประสิทธิ์ชัย  ทรงคุณ      นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย

        

                      นายย่าโดด สะสม            นายวิรัช สืบตัน          นายสมพร บัวแก้ว           

                       นายย่าโดด  สะสม                  นายวิรัช สืบตัน              นายสมพร  บัวแก้ว

                 

                                      นายวัชรพงษ์ คำศรี                          นางวรรณโณ สืบตัน

                                       นายวัชรพงษ์  คำศร                  นางวรรณโณ สืบตัน