วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

งานบุคลากรยินดีต้อนรับ

บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป

                                                                    

                                                       สมภัสสร จู่เกี่ยน
                                                    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

                                                        

 

                               นางสาวทรายขวัญ  ข้อค้า                     

                          นางสาวทรายขวัญ  ข้อค้า                   นางขนิษฐา ยวดยาน    
            แผนกงานสารบรรณ                        แผนกงานเอกสารการพิมพ์

                             นางทิพาพรรณ แก้วเนียม                                   นายจงจิตร บุตรหง้า

                     นางทิพาพรรณ แก้วเนียม                                    นายจงจิตร บุตรหง้า
                 ประจำแผนกงานเอกสารการพิมพ์                        ประจำแผนกงานเอกสารการพิมพ์