วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปี พ.ศ.

ชื่อ- ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

2522 – 2533

 นายวิโรจน์          ตั่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2533 – 2534

 นายวิจิตร           วงษ์วิกย์กรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2534 – 2539

 นายสำคัญ          จุลสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2539 – 2544

 นายเสนอ           สิงคมาศ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2544 – 2545

 นายประกอบ       บ่มเกลี้ยง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2545 – 2550

 นายธีรชณ          ถนนแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2551 - 2552

 นายกอบกิจ        พานอ่อง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2553-2555

 นายประดิษฐ์พร  จิระปัญญาเลิศ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

2556-ปัจจุบัน

 นายอริยะ    สุวรรณปากแพรก

ผู้อำนวยการวิทยาลัย


ผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2556

ชื่อ- ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่

นายอริยะ    สุวรรณปากแพรก

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 บริหารสถานศึกษา

นายพรชัย      อาจหาญ

 รองผู้อำนวยการ

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางประนอม   อาจหาญ

 รองผู้อำนวยการ

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุชารัตน์  หนูแก้วศรีสะอาด

 รองผู้อำนวยการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายไรฮ้าน  กองสิน

 รองผู้อำนวยการ

 ฝ่ายวิชาการ