วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ที่

รายการ

ปี พ.ศ.

งบประมาณ

จำนวนเนื้อที่

1

 รั้วคอนกรีต 200 เมตร

 2552

 545,000

200 เมตร

2

 ปรับปรุงห้องประชุมตึกอำนวยการ

 2551

 374,500

-

3

 ถนนลาดยาง

 2551

 1,500,000

700 เมตร

4

 ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีไบโอดีเซล

 2550

 1,650,000

240 ม.2

5

 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน

 2548

 2,580,000

-

6

 อาคารศูนย์วิทยบริการ

 2547

 8,100,000

-

7

 ระบบประปา

 2545

 1,500,000

-

8

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2540

80,000

36 ม.2

9

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

10

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

11

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

12

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

13

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

14

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

15

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

16

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

17

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

18

 อาคารชั้นเดียว (บ้านพักนักศึกษา)

 2539

80,000

36 ม.2

19

 อาคารชั้นเดียว (อาคารที่พัก นศ.อศ.กช.)

 2537

50,000

45 ม.2

20

 ถังเก็บน้ำ คสล.

 2526

430,000

100 ลบ.

21

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น (โรงอาหาร)

 2540

2,000,000

816 ม.2

22

 อาคารชั้นเดียวและโรงเรือนเพาะชำ

 2536

450,000

368 ม.2

23

 อาคารชั้นเดียว (อาคารที่พัก นศ.อศ.กช.)

 2537

50,000

45 ม.2

24

 อาคารชั้นเดียว (อาคารแปรรูป)

 2537

1,500,000

243 ม.2

25

 อาคารชั้นเดียว (เรือนเพาะชำกล้าสวนผัก)

 2528

211,000

96 ม.2

26

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น (คอกโคนม)

 2528

361,000

220.5 ม.2

27

 อาคารชั้นเดียว (ห้องน้ำ ห้องส้วม)

 2527

140,000

16 ม.2

28

 สะพาน คสล.

 2531

200,000

102 ม.2

29

 อาคารชั้นเดียว (โรงสูบน้ำ)

 2526

950,000

9 ม.2

30

 อาคารชั้นเดียว (ห้องน้ำ ห้องส้วม)

 2526

211,000

16 ม.2

31

 อาคารชั้นเดียว (อาคารสูบน้ำหลังพัสดุ)

 2525

398,000

15 ม.2

32

 อาคารชั้นเดียว (สโมสรนักศึกษา)

 2528

175,000

155 ม.2

33

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/8

 2526

154,000

48 ม.2

34

 อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (อาคารเรียนรวม)

 2528

2,041,600

405 ม.2

35

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่

 2528

87,500

48 ม.2

36

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่

 2528

87,500

48 ม.2

37

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/52

 2528

87,500

48 ม.2

38

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/51

 2528

87,500

48 ม.2

39

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/50

 2525

87,500

48 ม.2

40

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/49

 2525

87,500

48 ม.2

41

 บ้านเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/44

 2525

189,600

71.5 ม.2

42

 บ้านเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/43

 2525

189,600

71.5 ม.2

43

 บ้านเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/42

 2525

189,600

71.5 ม.2

44

 บ้านเดียวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/41

 2525

189,600

71.5 ม.2

45

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/40

 2527

80,500

48 ม.22

46

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/39

 2527

80,500

48 ม.2

47

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/38

 2527

80,500

48 ม.2

48

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/37

 2527

80,500

48 ม.2

49

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/36

 2528

87,500

48 ม.2

50

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/35

 2528

87,500

48 ม.2

51

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/34

 2526

77,000

48 ม.2

52

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/33

 2526

77,000

48 ม.2

53

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/32

 2526

77,000

48 ม.2

54

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/31

 2526

77,000

48 ม.2

55

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/30

 2526

77,000

48 ม.2

56

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/29

 2526

77,000

48 ม.2

57

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/28

 2526

77,000

48 ม.2

58

 บ้านชั้นเดียวแฝดคู่100/27

 2526

77,000

48 ม.2

59

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/25

 2527

221,000

63 ม.2

60

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/24

 2527

221,000

63 ม.2

61

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/23

 2527

221,000

63 ม.2

62

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/22

 2527

221,000

63 ม.2

63

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/20

 2526

228,000

63 ม.2

64

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/19

 2526

228,000

63 ม.2

65

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/18

 2526

228,000

63 ม.2

66

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/17

 2524

200,000

71.5 ม.2

67

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/16

 2524

200,000

71.5 ม.2

68

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/15

 2524

200,000

71.5 ม.2

69

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/14

 2524

200,000

71.5 ม.2

70

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้100/45

 2524

200,000

71.5 ม.2

71

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/13

 2527

221,000

63 ม.2

72

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/12

 2527

221,000

63 ม.2

73

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/11

 2527

221,000

63 ม.2

74

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/10

 2527

221,000

63 ม.2

75

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/9

 2527

221,000

63 ม.2

76

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/7

 2527

221,000

63 ม.2

77

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้100/6

 2527

221,000

63 ม.2

78

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100/5

 2527

221,000

63 ม.2

79

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100/4

 2527

221,000

63 ม.2

80

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100/3

 2527

221,000

63 ม.2

81

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100/47

 2528

310,000

56 ม.2

82

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100/2

 2528

310,000

56 ม.2

83

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100/1

 2526

310,000

56 ม.2

84

 บ้านเดี่ยวสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100/21

 2526

228,000

63 ม.2

85

 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บเมล็ดพันธุ์)

 2527

215,000

60 ม.2

86

 อาคารชั้นเดียว (โรงจักรรีดยาง)

 2533

250,000

60 ม.2

87

 อาคารชั้นเดียวยกพื้น (สนง.พืชศาสตร์)

 2524

10,000

63.75 ม.2

88

 อาคารชั้นเดียว (คอกคลอดเลี้ยงลูกโค)

 2528

300,000

100 ม.2

89

 รั้วล้อมรอบเสาเหล็ก (คอกโคทั่วไป)

 2527

350,000

2,703 ม.2

90

 อาคารชั้นเดียว (คอกโคเนื้อ)

 2527

355,000

368 ม.2

91

 อาคารชั้นเดียว (อาคารสัตวศาสตร์)

 2523

600,000

270 ม.2

92

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกสุกรขุน)

 2527

357,000

189 ม.2

93

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกสุกรขุน)

 2524

330,000

405 ม.2

94

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(อาคารเรียน)

 2528

2,041,600

405 ม.2

95

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกสุกรพันธุ์)

 2528

300,000

189 ม.2

96

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกไก่กระทง)

 2524

235,000

168 ม.2

97

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกพักแกะ)

 2524

291,000

168 ม.2

98

 อาคารชั้นเดียว จั่ว 2 ชั้น(คอกเป็ด)

 2528

210,000

252 ม.2

99

 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บเครื่องทุ่นแรง)

 2528

547,723

336 ม.2

100

 อาคารคอนกรีต(อาคารฝึกอบรม)

 2528

1,223,820

256 ม.2

101

 อาคารชั้นเดียว

 2528

235,000

144 ม.2

102

 อาคารชั้นเดียว (ฉางและลานตาก)

 2527

359,600

700 ม.2

103

 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บปุ๋ย)

 2527

215,000

96 ม.2

104

 อาคารชั้นเดียว (อาคารพืชศาสตร์)

 2524

600,000

384 ม.2

105

 อาคารชั้นเดียว (อาคารเพาะชำ)

 2524

485,000

72 ม.2

106

 อาคารชั้นเดียว (อาคารเพาะชำ)

 2524

210,000

160 ม.2

107

 อาคารชั้นเดียว (อาคารฝึกช่างไฟฟ้า)

 2525

1,149,178

288 ม.2

108

 อาคารชั้นเดียว (โรงเก็บรถแทรกเตอร์)

 2524

285,000

206.25 ม.2

109

 อาคารชั้นเดียว (พัสดุกลาง)

 2526

452,000

240 ม.2

110

 อาคารชั้นเดียว (อาคารช่างก่อสร้าง)

 2523

600,000

384 ม.2

111

 อาคารชั้นเดียว (หอประชุมโรงอาหาร)

 2526

1,500,000

672 ม.2

112

 อาคารชั้นเดียว (คณะอุตสาหกรรม)

 2528

394,000

162 ม.2

113

 อาคารชั้นเดียว (อาคารเกษตรกลวิธาน)

 2527

659,230

480 ม.2

114

 อาคารชั้นเดียว (โรงสูบน้ำป้อมยาม)

 

150,000

9 ม.2

115

 อาคารคอนกรีตชั้นเดียว (ห้องสมุด)

 2525

752,000

192 ม.2

116

 อาคารคอนกรีตสองชั้น (อาคารพื้นฐาน)

 2527

2,000,000

405 ม.2

117

 อาคารคอนกรีตสองชั้น (ตึกอำนวยการ)

 2527

1,200,000

270 ม.2

118 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ(พื้นฐาน) 2560 14,000,000 1500 ตรม.

 

แก้ไขเมื่อ มิ.ย. 60 ที่มา : งานอาคารสถานที่