วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

หลักสูตรที่เปิดสอน

       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ดังนี้
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่เปิดสอน
1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  มี 5 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)
  2. สาขาวิชาพืชศาสตร์
  3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  4. สาขาวิชาประมง
  5. สาขาวิชาช่างเกษตร

2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มี 1 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3.   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี 1 สาขาวิชา
3.1  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    3.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี
สาขาที่เปิดสอน
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์                       สาขางานพืชสวน
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์                     สาขางานการผลิตสัตว์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์          สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม       สาขางานปาล์มน้ำมัน
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   3.3 จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท   (อศ.กช.)
   3.4 จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบกลุ่มเรียนในวันเสาร์   ได้เปิดศูนย์การเรียน 2 ศูนย์การเรียนคือ
1. ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
2. ศูนย์การเรียน ศูนย์บริการการศึกษาอำเภออ่าวลึก
3.5 โครงการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จำนวน 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนประทีปธรรม และราชประชานุเคราะห์ 37 สอนทุกวันจันทร์ จำนวนนักเรียน 13 คน  โดยใช้เวลาสอนตั้งแต่ 12.30-16.30 น. ในสาขาการท่องเที่ยว มีครูที่ไปสอนภาคเรียนที่ 1/61 จำนวน4 คน คือ    อ.นงเยาว์   ช่อมณี อ.โสภา ช้างพิงงา,อ.ปิ่นไพร ตั้งถึงถิ่น, อ.เพ็ญศรี เศรษฐชัย
และภาคเรียนที่2/61 มีครูไปสอน 3 คนคือ   อ.นงเยาว์   ช่อมณี, อ.ปาณิสา  แก้วทอง,อ.กานต์ธิดา ฉิมเงิน

              3.7. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  มี 3 หลักสูตร
- หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน 
- หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพตามความสนใจ 108 อาชีพ  3 ชั่วโมง
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)