วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การท่องเที่ยวและการโรงแรม   แผนกวิชาบริหารธุรกิจ


ที่

ชื่อสถานประกอบการ

รายชื่อนักศึกษา

ที่อยู่สถานประกอบการ
(ที่สามารถติดต่อได้)

1.

บริษัท Green Planet

น.ส.ศศิณา  ขาวขำ
น.ส.ญาณิศา  ขนานใต้

31/2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81100
โทรศัพท์  075-6377488

2.

บริษัท Guitarresidence & Lavenice on The Boace

น.ส.พิมพ์วิมล  สุวรรณวงศ์
น.ส.วิจิตร  สีเสริม

29 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 087/2728925

3.

คอมเวิลด์  เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

น.ส.กาญจนาพร  ขวัญไฝ
น.ส.นฤพร  จันทิปะ

1029 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

4.

เทศบาลอำเภอเหนือคลอง

น.ส.ณัฐมล  สืบสุข
น.ส.ณัฐธิดา  ภูมิเทศ

สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-636448

5.

บริษัทสวัสดีโฆษณา

น.ส.สุวัจนี  พูลสวัสดิ์
น.ส.อรอนงค์  เดชมาก

304/7 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์  081-7193754

6.

บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด สาขากระบี่

นายประคอง  ศรีคำ
นายกฤษฎา  สีมาทอง
นายเอกรินทร์  แสงจันทร์

58/9 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-819024

สาขาวิชา  ช่างกลเกษตร  แผนกวิชาช่างกลเกษตร


ที่

ชื่อสถานประกอบการ

รายชื่อนักศึกษา

ที่อยู่สถานประกอบการ
(ที่สามารถติดต่อได้)

7.

บริษัท อีซูซุ นครมอเตอร์เซล (1991) จำกัด สาขาอ้อมค่าย

นายบุรินทร์  โครตสุวรรณ
นายพิษณุ  หนูพรม
นายกฤษฎา  ทองหรบ

69 ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 086-7403977

8.

สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด ห้วยยูง

นายกัณตภณ  ส่งศรี
นายกฤษณพงศ์  ไกรนรา
นายกิตติศักดิ์  ไชยขาว
นายภาณุวัฒน์  อังกาบเพชร

ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท์  -

9.

คาร์ จูน คาร์ ออดิโอ

นายธัญญวัฒน์  รณเรืองฤทธิ์
นายสุขตรี  หนูช่วย
นายสาโรจน์  สายเส็น

100/9 ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-613319

10.

บิ๊กออโต้ซาวด์

นายธนทิพย์  เวชกุล

734/2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์  084-6900694

 

สาขาวิชา  ประมง  แผนกวิชาประมง


ที่

ชื่อสถานประกอบการ

รายชื่อนักศึกษา

ที่อยู่สถานประกอบการ
(ที่สามารถติดต่อได้)

11.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่

นายพัชรพล  ปานมาตย์
นายไชยา  ชนะกุล

141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์  075-662059

 

สาขาวิชา  สัตวศาสตร์  แผนกวิชาสัตว์ศาสตร์


ที่

ชื่อสถานประกอบการ

รายชื่อนักศึกษา

ที่อยู่สถานประกอบการ
(ที่สามารถติดต่อได้)

12.

บริษัท เสรีภล ฟาร์ม เบทาโกร

นายศุภชัย  เสือแก้ว

60 ม.2 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

13.

สมกิจ  ไกรเลิศ

นายศรีพล  สุขเสน
นายอภิสิทธิ์  กรดเกิด

67 ม.7 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 089-5935741

 สาขาวิชา  พืชศาสตร์/เทคโนโลยีภูมิทัศน์    แผนกวิชาพืชศาสตร์


ที่

ชื่อสถานประกอบการ

รายชื่อนักศึกษา

ที่อยู่สถานประกอบการ
(ที่สามารถติดต่อได้)

14.

โรงแรมซันดารีสอร์ท

น.ส.จิราพร  แก้วมณี

88 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 089-7261747

15.

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม

นายณัฐพล  คงมาก
นายพรเทพ  แสงระวี
นายชัยยุทธ  ช่างสลัก
นายชัยยันต์  ช่างสลัก
น.ส.คฑามาศ  ก่อทรัพย์

ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

16.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

นายธรรมศักดิ์  ประดาศักดิ์
นายเดชชาติ  แสงชูทองอ
นายอภิโชค  ชนะกุล
นายศราวุธ  จันทร์คง
นายสราวุธ  น้อยชาตรี

401 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-856388

17.

สวนทรอปิกอลกาเร้น

น.ส.ธิดารัตน์  สิทธิรักษ์
นายเอกภาพ  เพ็ชรประพันธ์

57/2 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 087-2872540

18.

สวนเกษศิริ

นายณัฐกร  คงภักดี
นายวิโรจน์  ตาวัน

110 ต.คลองซีรอม  อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์  089-6456225

19.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

นายคีรินทร์  นาคเกลี้ยง
นายอดิศักดิ์  กรดเกิด
นายจเรา  สุทธิพันธ์
นายทัตพร อุณโณ
นายชัยวัฒน์  หนุนชื่น

401 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-856388

 

                                                                                                                        แก้ไขเมื่อ พ.ค. 58 ที่มา : งานแนะแนว และงานทวิภาคี