วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

อัตรากำลังบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ตำแหน่ง

จำนวน

ระดับตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า
ป.ตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1.  ผู้บริหาร

2

2

4

-

-

-

1

2

-

-

3

1

-

รวมผู้บริหาร

2

2

4

-

-

-

1

2

-

-

3

1

-

2.  ข้าราชการครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

1

7

8

-

-

-

5

-

1

-

3

5

-

      แผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ

3

5

8

1

 

2

5

-

-

-

2

6

-

      แผนกวิชาชีพอุตสาหกรรมฯ

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

      แผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร

5

-

5

-

-

4

-

1

-

-

1

4

-

      แผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์

4

1

5

-

-

1

-

3

1

-

4

1

-

      แผนกวิชาชีพประมง

2

1

3

-

-

2

1

-

-

-

1

2

-

      แผนกวิชาชีพพืชศาสตร์

4

3

7

-

-

3

1

1

2

-

3

4

-

รวมข้าราชกาครู

24

22

46

1

-

12

14

9

5

-

21

24

-

3.  ข้าราชการพลเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เจ้าพนักงานธุรการ 5

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

รวมข้าราชการพลเรือน

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4.  ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2    

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3    

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

พนักงานขับรถยนต์ 2    

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

พนักงานพัสดุ - 1  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

พนักงานธุรการ 2 3  

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

พนักงานบริการ - 1  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

รวมลูกจ้างประจำ

9

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12

ตำแหน่ง

จำนวน

ระดับตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า
ป.ตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

5.  พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     พนักงานราชการ(ครู)

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

รวมพนักงานราชการ

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

6. ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

     เจ้าหน้าที่งานการเงิน

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

     คนงานกิจกรรมเกษตร

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

     เจ้าหน้าที่บัญชี

 

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

    เจ้าหน้าที่งานผลิตและการค้า

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

     เจ้าหน้าที่พัสดุ

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

     เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

     เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
1
1
2
1
1
พนักงานขับรถยนต์
1
-
1
1
ยาม
3
-
3
3

รวมลูกจ้างชั่วคราว

9

10

19

-

-

-

-

-

-

-

-

6

13

7.  ครูจ้างสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโรงแรมและท่องเที่ยว  

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

สามัญสัมพันธ์(อังกฤษ)
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
 
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1

รวมครูจ้างสอน

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

รวมบุคลากรทั้งหมด

39

38

77

                   

                                                                                  แก้ไขเมื่อ มิ.ย. 60 ที่มา : งานบุคลากร