วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

 

 

 

 

นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

       จำนวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

12

15

4

2

6

2

13

15

รวม

3

12

15

4

2

6

2

13

15

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  สาขางานการท่องเที่ยว

3

11

14

1

4

5

-

9

9

รวม

3

11

14

1

4

5

0

9

9

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  สาขางานพืชศาสตร์ (เฉลิมพระเกียรติ)

5

16

21

11

7

18

-

-

-

  สาขางานพืชศาสตร์

19

8

27

-

-

-

10

3

13

  สาขางานสัตวศาสตร์

2

6

8

2

-

2

-

-

-

  สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ

11

3

14

3

2

5

5

3

8

  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  สาขางานช่างเกษตร

26

-

26

7

-

7

16

-

16

  สาขางานการประมง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

63

33

96

23

9

32

31

6

37

  อศ.กช.

16

19

35

7

12

19

6

8

14

รวมทั้งหมด

85

75

160

35

27

62

39

36

75

รวมนักศึกษาชาย ระดับ ปวช.

159

รวมนักศึกษาหญิง ระดับ ปวช.

138

รวมนักศึกษา ระดับ ปวช.

297

 

จำนวนนักเรียน ระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  สาขางาน มัคคุเทศก์ทางทะเล

2

7

9

-

-

-

รวม

2

7

9

0

0

0

ประเภทวิชาบริหารธุริจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

14

34

48

6

34

40

รวม

14

34

48

6

34

40

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์

   สาขางานพืชสวน

11

2

13

2

2

4

รวม

11

2

13

2

2

4

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์

   สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี)

5

-

5

-

-

-

รวม

5

0

5

0

0

0

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   สาขางานเกษตรศาสตร์ (ทวิภาคี)

-

-

-

1

1

2

   สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

9

3

12

-

-

-

รวม

9

3

12

1

1

2

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

   สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์

4

1

5

3

1

4

รวม

4

1

5

3

1

4

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

   สาขางานเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน

-

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

45

47

92

12

38

50

รวมนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.

57

รวมนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.

85

รวมนักศึกษาระดับ ปวส.

142

รวมนักศึกษาปวช. และปวส.

439

      แก้ไขเมื่อ พ.ค. 58 ที่มา : งานทะเบียน