วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

 

นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

       จำนวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

12

17

4

9

13

0

4

4

รวม

5

12

17

4

9

13

0

4

4

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  สาขางานการท่องเที่ยว

5

19

24

0

17

17

1

12

13

รวม

5

19

24

0

17

17

1

12

13

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  สาขางานพืชศาสตร์ (เฉลิมพระเกียรติ)

9

11

20

7

11

18

4

10

14

  สาขางานพืชศาสตร์

-

-

-

-

-

-

7

5

12

  สาขางานสัตวศาสตร์

5

1

6

10

2

12

2

6

8

  สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ

13

4

17

2

1

3

6

2

8

 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

-

-

-

2

6

8

-

-

-

  สาขางานช่างเกษตร

27

-

27

11

-

11

15

-

15

รวม

64

33

97

23

9

32

31

6

37

  อศ.กช.

           

10

7

17

รวมทั้งหมด

64

33

97

56

52

108

76

51

127

รวมนักศึกษาชาย ระดับ ปวช.

142

รวมนักศึกษาหญิง ระดับ ปวช.

138

รวมนักศึกษา ระดับ ปวช.

280

 

จำนวนนักเรียน ระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  สาขางาน มัคคุเทศก์ทางทะเล

2

7

9

-

-

-

รวม

2

7

9

0

0

0

ประเภทวิชาบริหารธุริจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

14

34

48

6

34

40

รวม

14

34

48

6

34

40

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์

   สาขางานพืชสวน

11

2

13

2

2

4

รวม

11

2

13

2

2

4

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์

   สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี)

5

-

5

-

-

-

รวม

5

0

5

0

0

0

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   สาขางานเกษตรศาสตร์ (ทวิภาคี)

-

-

-

1

1

2

   สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

9

3

12

-

-

-

รวม

9

3

12

1

1

2

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

   สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์

4

1

5

3

1

4

รวม

4

1

5

3

1

4

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

   สาขางานเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน

-

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

45

47

92

12

38

50

รวมนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.

62

รวมนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.

64

รวมนักศึกษาระดับ ปวส.

126

รวมนักศึกษาปวช. และปวส.

460

      แก้ไขเมื่อ มิ.ย. 62 ที่มา : งานทะเบียน