วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

 • งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

  แผนงาน/ผลผลิต

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ

  เงิน งปม.

  เงิน บกศ.

  เงิน งปม.

  เงิน บกศ.

  แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

   

   

   

   

  1.  ผลผลิต  ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

   

   

   

   

      งบบุคลากร

   

   

   

   

        -เงินเดือนข้าราชการ

  21,2776,288

  -

  21,2776,288

  -

        -เงินเดือนลูกจ้างประจำ

  4,672,080

  -

  4,672,080

  -

        -ค่าจ้างชั่วคราว

  -

  1,822,320

   

  1,597,160.64

        -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 คน

  465,390

  -

  465,390

  -

        -เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

  -

  396,000

   

  355,306.23

      งบดำเนินงาน

   

   

   

   

         -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

  363,351

  1,448,534

  363,351

  1,040,980

         -ค่าสาธารณูปโภค

  400,000

  572,000

  399,874.20

  87,633

      งบลงทุน

   

   

   

   

         -ค่าครุภัณฑ์

   

   

   

   

          1.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไม้ผล

  500,000

  -

  499,800

  -

          2.ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์ม

  600,000

  -

  599,800

  -

         -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

   

   

   

   

              1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

  2,500,000

  -

  1,250,000

  -

              2. ปรับปรุงอาคารเรียน

  16,800,000

  -

  -

  -

      งบอุดหนุน

   

   

   

   

         -อุดหนุน อศ.กช.

  180,000

  -

  180,000

   

         -อุดหนุน อกท.ชาติ

  1,050,000

  -

  1,041,540

   

      งบรายจ่ายอื่น ๆ    

   

   

   

   

  ค. อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

  162,000

  -

  161,874

  -

  ค.สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

  1,000,000

  -

  993,955.20

  -

  ค.สร้างและกระจายโอกานทางการศึกษา

  3,016,000

  -

  3,015,948.30

  -

  ค.พัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ระบบทวิภาคีทั้งระบบ

  1,000,000

  -

  1,000,000

  -

  ค.พัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม

  257,000

  -

  256,662

  -

  ค.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  100,000

  -

  97,928

  -

  ค.ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

  50,000

  -

  49,830

  -

  รวมผลผลิต ปวช.

  54,392,109

  4,238,854

  36,324,320.70

  3,081,079.87


  2.  ผลผลิต  ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง

   

   

   

   

      งบดำเนินงาน

   

   

   

   

         -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

  476,800

  300,000

  476,800

  140,880

         -ค่าสาธารณูปโภค

  500,000

  -

  50,000

  -

      งบอุดหนุน

   

   

   

   

         -อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี

  30,000

  -

  30,000

  -

         -อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ นร.นศ.

  83,000

  -

  83,000

  -

      งบรายจ่ายอื่น ๆ

   

   

   

   

   -ค.ผลิตและพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
  ประเทศ

  531,000

  -

  530,996.48

  -

   -ค.ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพ

  1,000,000

  500,000

  999,918.98

  249,505

  รวมผลผลิต ปวส.

  2,620,800

  800,000

  2,170,715.46

  390,394
  แผนงาน/ผลผลิต

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ

  เงิน งปม.

  เงิน บกศ.

  เงิน งปม.

  เงิน บกศ.

  3.  ผลผลิต  ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

   

   

   

   

      งบดำเนินงาน

   

   

   

   

         -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

  190,000

   

  189,999.44

   

         -ค่าสาธารณูปโภค

  -

   

  -

   

      งบอุดหนุน

   

   

   

   

         -อุดหนุนเกษตรกรระยะสั้น

  60,000

   

  59,500

   

      งบรายจ่ายอื่น ๆ

   

   

   

   

         -ค.ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน

  540,000

   

  539,951.57

   

  รวมผลผลิตฝึกอบรมระยะสั้น

  7790,000

  -

  789,451.01

  -

  แผนงาน  วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

   

   

   

   

  4.  ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

   

   

   

   

      งบอุดหนุน

   

   

   

   

         -ค.เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ

  109,000

   

  109,000

   

  รวมแผนงานวิจัยฯ

  109,000

  -

  109,000

  -

  แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

   

   

   

   

      งบอุดหนุนทั่วไป

   

   

   

   

         -ค่าหนังสือเรียน

  565,000

   

  552,532.20

   

         -ค่าอุปกรณ์การเรียน

  129,950

   

  774,060

   

         -ค่าเครื่องแบบนักเรียน

  256,500

   

  201,600

   

         -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  268,375

   

  268,375

   

         -ค่าจัดการเรียนการสอน

  2,446,150

   

  2,446,150

   

  รวมแผนงานการจัดการขั้นพื้นฐาน 15 ปี

  3,665,975

  -

  3,542,717.20

  -

  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   

   

   

   

      งบรายจ่ายอื่น ๆ

   

   

   

   

         -ค.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

  38,500

   

  38,499

   

  รวมแผนงานป้องกันฯ

  38,500

  -

  38,499

  -

  รวมทั้งหมด

  61,616,384

  5,038,854

  42,974,703.37

  3,471,473.87

                     แก้ไขเมื่อ พ.ค. 58 ที่มา : งานแผนและงบประมาณ