วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

 • งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

  รายการ

  จำนวนเงิน (บาท)

  1.  งบดำเนินงาน

      งบประมาณ ปวช.   

  2,026,400

      งบประมาณ ปวส.

  410,000

      งบประมาณ ระยะสั้น

  228,000

  2.  งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)

      ค่าหนังสือเรียน

  564,000

      ค่าอุปกรณ์การเรียน

  129,720

      ค่าเครื่องแบบนักเรียน

  245,700

      ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  267,900

      ค่าการจัดการเรียนการสอน

  2,732,200

  3.  เงินอุดหนุนทั่วไป

  -อุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

  1,350,000

     -อุดหนุนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

  46,000

     -อุดหนุน อศ.กช.

  153,000

     -อุดหนุนอุปกรณ์เครื่องมือ

  148,200

  4.  งบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการตามนโยบาย)

       - ค.ลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

  25,000

     - ค.จัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา)

  69,600

     - ค.เกษตรเพื่อชีวิต

  54,600

     - ค.พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

  180,000

       - ค.พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ

  626,000

     - ค.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center

  350,000

     - ค.สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน

  200,000

     - ค.จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

  117,600

     - ค.ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน(ทวิภาคี)

  39,000

     - ค.จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

  150,000

     - ค.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

  40,000

     - ค.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ (ฟาร์มแพะ)

  350,000

     - ค.อาชีวศึกษามาตรฐานสากล

  50,000

     - ค.ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้

  90,000

  5.  เงินนอกงบประมาณ

  2,804,872

  รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

  12,917,792                     แก้ไขเมื่อ มิ.ย. 60 ที่มา : งานแผนและงบประมาณ